Evidencija objekta u katastru i zemljišnoj knjizi

EVIDENTIRANJE OBJEKTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI


Upis / uplana objekta je postupak kojim se objekt evidentira u katastarski operat i zemljišnu knjigu, a za isti se izrađuje geodetski elaborat. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi. Elaborat evidentiranja se izrađuje na temelju pravovaljanih dokumenata, kao što su građevinska dozvola, uporabna dozvola, uvjerenje o vremenu građenja i završni izvještaj nadzornog inženjera.


Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine


Ako je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine. Ako katastarski ured ne raspolaže sa potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ukartiranom građevinom, ili na temelju geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici.


Građevina izgrađena do 19. lipnja 1991. godine


Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine potrebna je: • pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije Građevina izgrađena od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine nadležno upravno tijelo izdaje • uvjerenje za uporabu


Građevina izgrađena od 1. listopada 2007. godine


Za upis građevine u katastarski operat nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je: • Uporabna dozvola - za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola • Završni izvještaj nadzornog inženjera - za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja - zgrade do 400 četvornih metara i poljoprivredne zgrade do 600 četvornih metara.


Izrada elaborata za evidentiranje građevine


Elaborat za evidentiranje građevine - za izradu elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri građevine i međnih linija, zatim na temelju izmjere računa koordinate točaka i kartira ih u nekom od CAD programa. Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana te se izrađuje dokumentacija za elaborat: skica izmjere, prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu, i dr. Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu. Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu. Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama, ali vlasničko stanje ostaje nepromijenjeno. Cijena upisa objekta se dogovara nakon uvida u situaciju na terenu i dokumentaciju. Svi navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.