Česta pitanja

Koji su dokumenti potrebni za izradu posebne geodetske podloge?


Za izradu PGP potrebna je kopija katastarskog plana, ne starija od 6 mjeseci. Cijena posebne geodetske podloge se dogovara nakon uvida u situaciju na terenu i dokumentaciju.


Što je parcelacijski elaborat?


Parcelacijski elaborat je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnim knjigama. Da biste saznali je li vaša čestica u poljoprivrednom ili građevinskom području, obratite se nadležnom uredu za prostorno planiranje i urbanizam, pri čemu Vam je potrebna kopija katastarskog plana.


Čemu služi parcelacijski elaborat?


Parcelacijski elaborat služi za formiranje jedne ili više čestica u svrhu: • kupnje ili prodaje nekretnina • ostavinske diobe • dobivanja hipotekarnog kredita • diobe obiteljske imovine • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa • formiranja građevnih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi) • okrupnjavanja čestica


Kako izgleda postupak parcelacije?


Geodetski stručnjak izlazi na teren te snima predmetnu parcelu. Nakon što se predmetna čestica ili čestice snime dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju, ucrtavaju te se izrađuje parcelacijski elaborat. Ako se radi o poljoprivrednom zemljištu, elaboratu je potrebno priložiti suglasnost na diobu čestica, koju izdaje Agencija za poljoprivredno zemljište (Ministarstvo). Ako se radi o građevinskom zemljištu, elaborat se šalje na suglasnost gradskom uredu za prostorno planiranje i urbanizam. Potom se parcelacijski elaborat predaje u nadležni katastarski ured na pregled i ovjeru. Nakon pregleda i provedbe predmeta u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom planu i operatu. Prijavne listove za zemljišnu knjigu, koji su sastavni dio parcelacijskog elaborata, katastar po protokolu šalje u zemljišnu knjigu. Njime se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda te se stanje na katastru usklađuje sa stanjem zemljišne knjige. Parcelacijskim elaboratom se u pravilu vlasničko stanje ne mijenja. Mijenjanje vlasničkog stanja moguće je prilaganjem ispravnih kupoprodajnih ugovora parcelacijskom elaboratu.


Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu. Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?


Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog sa katastarskim stanjem, u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena. Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole potrebno je angažirati projektanata koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa moći će se nastaviti postupak upisa kuće.


Kako mogu saznati da li su katastarski i gruntovni podaci o mojoj čestici usklađeni?


Prvo je potrebno identificirati koja zemljišnoknjižna (gruntovna) čestica odgovara katastarskoj. Podatak o identifikaciji izdaje tijelo nadležno za katastar zemljišta. Ako se razlikuje podatak o površini u katastru (posjedovni list) i gruntovnici (vlasnički list), tada je Vaša čestica neusklađena. Geodetski stručnjak izradit će geodetski elaborat usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja.


Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu. Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?


Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi geodetski elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja sa katastarskim, u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena


Što mogu napraviti ako ne posjedujem dokumentaciju za izgrađenu kuću, odnosno kuća je izgrađena bez građevinske dozvole?


Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole potrebno je angažirati projektanata koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa moći će se nastaviti postupak upisa kuće.