Parcelacija zemljišta

Što je parcelacija zemljišta?


Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi, tj. dioba ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica. Razlikuju se dva postupka parcelacije: parcelacija poljoprivrednog zemljišta i parcelacija građevinskog zemljišta.


PARCELACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA


Parcelacija poljoprivrednog zemljišta od 18.12.2008. godine, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), moguća je jedino uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište. Do početka rada Agencije, poslove davanja suglasnosti obavljat će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. U slučajevima diobe katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta za koje je dobivena suglasnost, ovlaštene geodetske tvrtke će izraditi parcelacijski elaborat i predati ga u katastarski ured na daljnje postupanje. U protivnom (Agencija nije suglasna), elaborati se neće izrađivati.


PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


Parcelacija građevnog zemljišta, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (stupio na snagu 1. listopada 2007. godine), moguća je u skladu sa slijedećim dokumentima • rješenje o uvjetima građenja • lokacijska dozvola • rješenje o utvrđivanju građevne čestice • detaljni plan uređenja - DPU


Dokumenti potrebni za izradu parcelacijskog elaborata


Prije predaje parcelacijskog elaborata u katastar potrebno je dostaviti slijedeće dokumente: • kopiju katastarskog plana • vlasnički list • posjedovni list • potvrdu o namjeni zemljišta i suglasnost Agencije za čestice koje nisu građevne (poljoprivredno zemljište) • dozvolu za formiranje čestice za građevinsko zemljište Dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.