Posebna geodetska podloga

POSEBNA GEODETSKA PODLOGA


Posebna geodetska podloga izrađuje se prije početka projektiranja, što je i propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007). Posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofotoplan s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu.


Zašto je potrebna posebna geodetska podloga?


Posebna geodetska podloga koristi se za potrebe određivanja oblika i veličine građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru, kao podloga za izradu prostornih planova i izradu idejnih projekata te kao podloga za donošenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice i dr. Da bi se posebna geodetska podloga mogla koristiti, treba biti ovjerena od strane nadležnog katastarskog ureda. Svrha posebne geodetske podloge je da se na njoj odvijaju svi projektantski zahvati kako bi se izbjegle nepravilnosti projektiranja na “netočnim” katastarskim mapama, a samim time i problem kod ishođenja uporabne dozvole.


Kako se izrađuje posebna geodetska podloga?


Pri izradi posebne geodetske podloge geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri predmetnog zahvata u prostoru, izmjeri stvarnog stanja međa i visinskoj izmjeri terena. Na temelju geodetske izmjere računaju se koordinate snimljenih točaka koje se kartiraju u nekom od CAD programa te se na identične točke (točke identične na katastarskom planu i terenu) uklapa katastarski plan. Na temelju toga se izrađuje PGP, odnosno tehnička dokumentacija koja sadrži grafičke priloge sa prikazom izmjerenog stanja uklopljenog u kopiju katastarskog plana. Takva posebna geodetska podloga, u analognom i digitalnom obliku, predaje se na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu. Ovjerena PGP predaje se naručitelju usluge u analognom i digitalnom obliku.