Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski situacijskih nacrt stvarnog stanja (situacija) je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a najčešće se koristi za legalizaciju izgrađenih objekata. Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom. Na temelju geodetske situacije projektanti izrađuju projekte za izgrađene objekte bez dozvola. Geodetska situacija, ovjerena od nadležnog ureda za katastar, prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti (za građevine izgrađene od 1991.g. do 2007.g.). Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti. Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom. Cijena geodetske situacije se dogovara nakon uvida u situaciju na terenu.